DASEV DARENDELİLER KÜLTÜR SAĞLIK VE EĞİTİM VAKFI

Yüksek İstişare Kurulu Yönetmeliği

Madde 1: AMAÇ

Bu yönetmelik, Vakıf Yönetim Kuruluna destek ve yardımcı olarak kurulacak olan Yüksek İstişare Kurulunun  kuruluş ve çalışma esaslarını düzenler.

Madde 2: YÜKSEK İSTİŞARE KURULU SEÇİLMESİ VE TOPLANTI ESASLARI

Yüksek İstişare Kurulu, Yönetim Kurulu tarafından seçilen en az yirmi veya daha fazla kişiden oluşur.

Yüksek İstişare Kurulu üyeleri;

a-Yönetim Kurulunda ve Denetim Kurulunda  görev almış olan kurucular arasından,

b-Kurucular dışında Vakfa maddi ve manevi katkılarda bulunan bağış yapanlar arasından,

c-Toplum nezdinde saygınlığı bulunan kişiler arasından,

olmak üzere yönetim kurulu tarafından seçilir ve Mütevelli Heyetin onayı alınır.

Yüksek İstişare Kurulu yılda en az 3 defa olmak üzere ihtiyaca göre daha fazla sayıda toplantı düzenler. Toplantılara Yönetim Kurulu Başkanı veya  başkan yardımcısı da katılabilir.

Yüksek İstişare Kurulu üyeleri aralarından  bir başkan ve iki başkan yardımcısı seçerler. Müteakip yıl aynı kişilerin seçilmesi veya yenilenmesi mümkündür.

Toplantılarda, toplantıya katılanların yarıdan bir fazlasının kararı geçerlidir. Yönetim Kurulu üyeleri oylamaya katılmazlar. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu taraf üstün sayılır.

Yüksek İstişare Kurulu kararları tavsiye mahiyetindedir.

Yüksek İstişare Kurulu Üyeleri medeni hakları kullanma ehliyetini haiz olmalıdır.

Madde 3- YÜKSEK İSTİŞARE KURULU ÇALIŞMA ESASLARI

Yüksek İstişare Kurulu, Vakıf Yönetim Kuruluna her türlü destek ve yardımda bulunur.

Vakfın gelirlerini artırılması, öğrenci burslarının ve sosyal yardımların artırılması için Vakfa her türlü maddi ve manevi katkılarda bulunur.

Vakfın amaçları ve faaliyetleri çerçevesinde Yönetim Kuruluna tavsiye ve önerilerde bulunur.

Madde 6- DAYANAK

Bu yönetmelik  Vakıf senedinin 12/c ve 9/e maddeleri gereğince hazırlanmıştır.

Madde 7- YÜRÜRLÜK

Bu yönetmelik Vakıf Yönetim Kurulu kararı ve Mütevelli Heyet onayı ile yürürlük kazanır.