DASEV DARENDELİLER KÜLTÜR SAĞLIK VE EĞİTİM VAKFI

Vakıf Senedi Tadilat Metni

Adana İli, Seyhan İlçesi, Kayalıbağ Mah. Seyhan Cadddesi, Ateş İş Hanı kat 4, Seyhan-Adana adresinde iken halen Mahfesığmaz mah. 79123 sok. Akgül 3 Sitesi no: 2, Asma kat Daire no: 25 Çukurova-Adana adresinde faaliyette bulunan, Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün 5134 sicil numarasında kayıtlı olan, Adana Onuncu Noterliği’nce  27/06/2008 tarih ve 11920 sayı ile tastik edilen, Adana 1.Asliye Hukuk  Mahkemesi’nin  05/08/2008 tarih ve 2008/301 Esas- 2008/238 Karar sayılı  gerekçeli kararı ve 28/08/2008 tarihli tavzih kararı ile onaylanan, DARENDELİLER KÜLTÜR SAĞLIK VE EĞİTİM VAKFI unvanlı vakfımızın, vakıf senedinin bazı maddelerinde aşağıda belirtildiği şekilde değişiklik yapılmıştır:

ESKİ ŞEKLİ

VAKFIN ADI:

Madde l- Vakfın adı, DARENDELİLER KÜLTÜR SAĞLIK VE  EĞİTİM VAKFI’DIR. İş bu senette sadece “Vakıf” olarak anılacaktır.

YENİ ŞEKLİ

VAKFIN ADI:

Madde l- Vakfın adı, DASEV KÜLTÜR SAĞLIK VE  EĞİTİM VAKFI’DIR. İş bu senette sadece “Vakıf” olarak anılacaktır.

ESKİ ŞEKLİ

VAKFIN AMACI:

Madde 3- Vakfın amaçları aşağıda belirtilmiştir:

a- Milli Eğitim’e ait ve bağlı kurumlarda okuyan, yardıma muhtaç öğrencilerin her türlü  eğitim ihtiyaçlarını gidermek, eğitim faaliyetleri ile ilgili olarak, paralı veya parasız kurslar  düzenlemek, lisan kursları, beceri kazandırma merkezleri, atölyeler ve dershaneler açmak, kurulmuş dershanelere ortak olmak, işletmek, kiraya vermek, kiralamak,

b-Eğitim ve öğretim kurumları tesis etmek,   ana okulları, kreş açmak, kurulmuş tesislere ortak  olmak, ayrılmak, kiralamak, kiraya vermek, kültürel çalışmalarda bulunmak,

c- Gıda, ihtiyaç maddeleri, giyim, dayanıklı tüketim maddeleri bankacılığı, eğitim ve   kültür malzemeleri bankacılığı kurmak, işletmek, karşılıklı veya karşılıksız dağıtımını    yapmak,

d-Yardıma muhtaç tüm insanların; evlenme, gebelik, doğum, hastalık, ölüm,  iş kazası, iş kaybı, iflas, savaş ve benzeri hallerinde, karşılıksız veya geri dönüşümlü, ayni ve nakdi yardımlarda bulunmak,  çözümler üretmek, aşevleri ve bakım evleri açmak, ücretli ve ücretsiz işletmek,

e-  Doğal çevrenin korunması, güzelleştirilmesi, bitki ve hayvan türlerinin korunması ve ıslahı,  ağaçlandırma, kültür ve tabiat varlıklarının korunması için çalışmalar yapmak,

f-  Amatör sporların gelişmesine katkı sağlamak,

g- Her türlü sağlık hizmetlerinde bulunmak, hastane ve tıp merkezleri kurmak, işletmek, kiraya vermek, kiralamak,

YENİ ŞEKLİ

VAKFIN AMACI:

Madde 3- Vakfın amaçları aşağıda belirtilmiştir:

a- Milli Eğitim’e ait ve bağlı kurumlarda okuyan, yardıma muhtaç öğrencilerin her türlü  eğitim ihtiyaçlarını gidermek, eğitim faaliyetleri ile ilgili olarak, paralı veya parasız kurslar  düzenlemek, lisan kursları, beceri kazandırma merkezleri, atölyeler ve dershaneler açmak, kurulmuş dershanelere ortak olmak, işletmek, kiraya vermek, kiralamak,

b-Eğitim ve öğretim kurumları tesis etmek,   ana okulları, kreş açmak, kurulmuş tesislere ortak  olmak, ayrılmak, kiralamak, kiraya vermek, kültürel çalışmalarda bulunmak,

c- Gıda, ihtiyaç maddeleri, giyim, dayanıklı tüketim maddeleri bankacılığı, eğitim ve   kültür malzemeleri bankacılığı kurmak, işletmek, karşılıklı veya karşılıksız dağıtımını    yapmak,

d-Yardıma muhtaç tüm insanların; evlenme, gebelik, doğum, hastalık, ölüm,  iş kazası, iş kaybı, iflas, savaş ve benzeri hallerinde, karşılıksız veya geri dönüşümlü, ayni ve nakdi yardımlarda bulunmak,  çözümler üretmek, aşevleri ve bakım evleri açmak, ücretli ve ücretsiz işletmek,

e-  Doğal çevrenin korunması, güzelleştirilmesi, bitki ve hayvan türlerinin korunması ve ıslahı,  ağaçlandırma, kültür ve tabiat varlıklarının korunması için çalışmalar yapmak,

f-  Amatör sporların gelişmesine katkı sağlamak,

g- Her türlü sağlık hizmetlerinde bulunmak, hastane ve tıp merkezleri kurmak, işletmek, kiraya vermek, kiralamak,

h- Her türlü eğitim kurumu binaları, sağlık kurumu binaları ve vakfın amacına ilişkin tesisler inşa  etmek, yapılan binaları amacına uygun olarak üniversitelere ve ilgili diğer eğitim kurumlarına bedelsiz olarak devretmek, Vakfın amaçlarının gerçekleşmesi için ticari işletmeler kurmak, ticari işletmelere ortak olmak, ortaklıktan ayrılmak,

ESKİ ŞEKLİ

VAKFIN FAALİYETLERİ VE GAYESİNİ GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN YAPABİLECEĞİ İŞ VE İŞLEMLER:

Madde 5- Vakıf amacına ulaşmak için yasal sınırlar içinde ve mevzuata uygun olarak aşağıdaki hukuksal işleri yetkili organları eli ile yapmaya yetkilidir:

Yurt içinde ve yurt dışında miktar ve değeri kısıtlanmamış taşınır ve taşınmaz malları ve hakları ivazlı ve ivazsız olarak iktisap eder; bağış, vasiyet, diğer ölüme bağlı tasarruflar ile satın alma ve kiralama suretiyle sahip olur. Menkul ve gayrı menkuller üzerinde, yasaların izin verdiği tüm tasarruflarda bulunur.

Vakıf, amaçlarına uygun olarak, şekline, cinsine, özelliklerine bakmaksızın her türlü ekonomik değeri bağış olarak kabul eder. Her türlü şartlı ve şartsız taşınır ve taşınmaz bağışları, zekât yardımlarını kabul eder. Vasiyet, satın alma, bağış ve diğer şekilde sahip olduğu taşınır ve taşınmaz malları ve paraları amacına uygun şekilde kullanır, harcar, satar ve her türlü tasarrufta bulunur.

Vakıf gelirlerini artırmak amacıyla, hisse senetleri, intifa senetleri, tahvil ve her türlü menkul değerleri ve bunları temsil eden belgeleri, bunlara ait temettü kuponlarını satın alır, bağış olarak kabul eder, bunları değerlendirip satar.

Vakıf ilgili yasa hükümleri gereğince amaçlarının tahakkuku için taşınır, taşınmaz malları ve her türlü hakları satın alır, satar, devir ve ferağ eder, kiraya verir, kiralar, tesisler kurar, işletir, işlettirir, gelirlerini tahsil eder, amaçlarına uygun harcamaları yapar. Borç alır ve geri ödemeli yardım yapar. Amaçlarına uygun olarak imalat, ithalat ve ihracat yapar.

Vakıf, amaçlarına benzer çalışmalarda bulunan yurt içi ve yasal izin alındığında yurt dışında bulunan vakıflar, gerçek ve tüzel kişiler ile işbirliğinde bulunur. Özel ve tüzel kişi ve kuruluşlardan yardım alır, bu yardımları sağlamak için projeler hazırlar, hazırlatır, anlaşmalar yapar. Taşınmaz malların irtifak, intifa, sükna, üst, rehin, ipotek gibi mülkiyetin ayni haklarını kabule, bu hakları kullanmaya, olan ya da olacak gelirleri ile yapacağı sözleşmeler için taşınır ve taşınmaz malların rehin ve ipoteği dahil her türlü güvenceleri almaya, geçerli banka kefaletlerini kabule, Vakfın amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için, gerektiğinde ödünç almaya, ödünç vermeye, kefalet, rehin, ipotek ve diğer güvenceleri vermeye, Vakfın amaç ve hizmet konularına uygun olarak yürütülen ve yürütülecek projelerden ve her türlü çalışmalardan gelir elde etmeye ve Vakfa gelir sağlamak amacıyla olağan işletme ilkelerine göre çalışacak iktisadi işletmeler, ticaret şirketleri, yurt içinde ve yurt dışında ortaklıklar kurmaya, kurulu olanlara iştirake, bunları doğrudan işletmeye ya da denetimi altında bir işletmeciye işlettirmeye, Vakfın amaç ve hizmet konularından birinin ya da tümünün gerçekleştirilmesi için yararlı ve gerekli görülen, girişim, tasarruf, mal edinme, inşaat ve benzeri sözleşmeleri ve işlemleri yapmaya, Türk Medeni Kanunu’nun 48. maddesinde belirtildiği üzere izinli ve yetkilidir.

Vakıf bu yetki ve gelirlerini kanunla yasaklanan maksatlarda kullanamaz.

YENİ ŞEKLİ

VAKFIN FAALİYETLERİ VE GAYESİNİ GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN YAPABİLECEĞİ İŞ VE İŞLEMLER:

Madde 5- Vakıf amacına ulaşmak için yasal sınırlar içinde ve mevzuata uygun olarak aşağıdaki hukuksal işleri yetkili organları eli ile yapmaya yetkilidir:

Yurt içinde ve yurt dışında miktar ve değeri kısıtlanmamış taşınır ve taşınmaz malları ve hakları ivazlı ve ivazsız olarak iktisap eder; bağış, vasiyet, diğer ölüme bağlı tasarruflar ile satın alma ve kiralama suretiyle sahip olur. Menkul ve gayrı menkuller üzerinde, yasaların izin verdiği tüm tasarruflarda bulunur.

Vakıf, amaçlarına uygun olarak, şekline, cinsine, özelliklerine bakmaksızın, taşınır, taşınmaz ve  her türlü ekonomik değeri bağış olarak kabul eder. Her türlü şartlı ve şartsız taşınır ve taşınmaz bağışları, zekât yardımlarını kabul eder. Vasiyet, satın alma, bağış ve diğer şekilde sahip olduğu taşınır ve taşınmaz malları ve paraları amacına uygun şekilde kullanır, harcar, satar ve her türlü tasarrufta bulunur.

Gerek bağış yolu ile ve gerekse satınalma ve inşa yoluyla malik olduğu ve olacağı taşınır ve taşınmaz varlıklarını, kıymetli madenler ve maddi olmayan kıymetleri  ve mallarını amacına uygun olarak satar, kiraya verir, bedelsiz olarak devir ve hibe eder”. Satış, başkalarına  devir ve  hibe etme işlemlerinde Mütevelli Heyetin onayının alınması şarttır.

Vakıf gelirlerini artırmak amacıyla, hisse senetleri, intifa senetleri, tahvil ve her türlü menkul değerleri ve bunları temsil eden belgeleri, bunlara ait temettü kuponlarını satın alır, bağış olarak kabul eder, bunları değerlendirip satar.

Vakıf ilgili yasa hükümleri gereğince amaçlarının tahakkuku için taşınır, taşınmaz malları ve her türlü hakları satın alır, satar, devir ve ferağ eder, kiraya verir, kiralar, tesisler kurar, işletir, işlettirir, gelirlerini tahsil eder, amaçlarına uygun harcamaları yapar. Borç alır ve geri ödemeli yardım yapar. Amaçlarına uygun olarak imalat, ithalat ve ihracat yapar.

Vakıf, amaçlarına benzer çalışmalarda bulunan yurt içi ve yasal izin alındığında yurt dışında bulunan vakıflar, gerçek ve tüzel kişiler ile işbirliğinde bulunur. Özel ve tüzel kişi ve kuruluşlardan yardım alır, bu yardımları sağlamak için projeler hazırlar, hazırlatır, anlaşmalar yapar. Taşınmaz malların irtifak, intifa, sükna, üst, rehin, ipotek gibi mülkiyetin ayni haklarını kabule, bu hakları kullanmaya, olan ya da olacak gelirleri ile yapacağı sözleşmeler için taşınır ve taşınmaz malların rehin ve ipoteği dahil her türlü güvenceleri almaya, geçerli banka kefaletlerini kabule, Vakfın amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için, gerektiğinde ödünç almaya, ödünç vermeye, kefalet, rehin, ipotek ve diğer güvenceleri vermeye, Vakfın amaç ve hizmet konularına uygun olarak yürütülen ve yürütülecek projelerden ve her türlü çalışmalardan gelir elde etmeye ve Vakfa gelir sağlamak amacıyla olağan işletme ilkelerine göre çalışacak iktisadi işletmeler, ticaret şirketleri, yurt içinde ve yurt dışında ortaklıklar kurmaya, kurulu olanlara iştirake, bunları doğrudan işletmeye ya da denetimi altında bir işletmeciye işlettirmeye, Vakfın amaç ve hizmet konularından birinin ya da tümünün gerçekleştirilmesi için yararlı ve gerekli görülen, girişim, tasarruf, mal edinme, inşaat ve benzeri sözleşmeleri ve işlemleri yapmaya, Türk Medeni Kanunu’nun 48. maddesinde belirtildiği üzere izinli ve yetkilidir.

Vakıf bu yetki ve gelirlerini kanunla yasaklanan maksatlarda kullanamaz.

ESKİ ŞEKLİ

VAKIF GELİRLERİNİN TAHSİS VE SARF EDİLECEĞİ YERLER:

MADDE 18 – Vakfın yıllık gelirlerinin en az üçte ikisi, Devlet’in kamu yükünü azaltmak amacıyla eğitim, sağlık, sosyal yardım, bilimsel araştırma ve geliştirme, kültür ve çevre koruma, ağaçlandırma faaliyetleri olmak üzere Vakfın amaçlarına tahsis ve sarf olunur.

YENİ ŞEKLİ

VAKIF GELİRLERİNİN TAHSİS VE SARF EDİLECEĞİ YERLER:

MADDE 18 – Vakfın yıllık gelirlerinin brüt en az üçte ikisi, Devlet’in kamu yükünü azaltmak amacıyla eğitim, sağlık, sosyal yardım, bilimsel araştırma ve geliştirme, kültür ve çevre koruma, ağaçlandırma faaliyetleri olmak üzere Vakfın amaçlarına tahsis ve sarf olunur.

VAKFIN AMBLEMİ

EK MADDE 22-Vakfın başlıklı mektupları üzerinde, afiş, flama, mektup zarfı ve Vakfı temsil eden evrak ve belgelerde vakıf amblemi yer alacaktır. Vakıf amblemi, “DASEV Kültür Sağlık ve Eğitim Vakfı” ifadesinin sol üst köşesinde yeşil, turuncu ve pembe renkte  üç yaprak bulunacaktır.

DİSİPLİN KURULU

EK MADDE 23- Disiplin kurulu, kurucu üyelerin Vakfa karşı olan görev ve sorumluluklarını yerine getirip getirmediklerini inceler, şikayetleri değerlendirir. Sonuçlarını yazılı olarak yönetim kuruluna bildirir, kuruculuk vasfını kaybeden ve kurucu üyelikten çıkarılması gereken üyelerin durumunu karara bağlar ve mütevelli heyetin onayını alır. Vakıf kurucu üyeliğinden kendi isteği ile ayrılmak isteyenler Vakıf Yönetim Kuruluna yazılı müracaat ederek kurucu üyelikden ayrılabilirler.

KURUCU ÜYELİKTEN ÇIKARILMA

EK MADDE 24-Vakıf amaçlarına aykırı faaliyet ve eylemlerde bulunan, Vakfı maddi ve manevi zarara sokan, kuruculuk vasfını kaybeden kurucu üyeler, Disiplin Kurulu’nun teklifi, Yönetim Kurulu kararı ve Mütevelli Heyet’in onayı ile kurucu üyelikten çıkarılırlar. Çıkarılan kurucu üyeye,  sermaye payı  olarak veya başka bir şekilde ödeme yapılmaz.

Kurucu üyeler kendi arzuları ile ve yazılı dilekçe vermek suretiyle ayrılabilirler. Ayrılan kurucu üye ve üyelere sermaye payı  olarak  veya başka bir şekilde ödeme yapılmaz.