DASEV DARENDELİLER KÜLTÜR SAĞLIK VE EĞİTİM VAKFI

Dasev İş Dünyası Komitesi Yönetmeliği

DASEV DARENDELİLER KÜLTÜR SAĞLIK VE EĞİTİM VAKFI

  DASEV  İŞ DÜNYASI KOMİTESİ YÖNETMELİĞİ

Madde 1: AMAÇ

Bu yönetmelik, DASEV Darendeliler Kültür Sağlık ve Eğitim Vakfı  yönetim kuruluna bağlı olarak  çalışmak üzere DASEV İş Dünyası  Komitesi’nin  kuruluş ve çalışma esaslarını düzenler.

Vakfın amaç ve faaliyetlerine katkıda bulunmak, Vakfın tanıtımına yardımcı olmak, ilerde Vakıf yönetiminde görev alacak gençlerin yetişmesine imkan sağlamak, bu amaçla DASEV’in  gelirlerinin artırılmasını sağlamak, geleceğimiz olan gençlerimize “vakıf geleneğinin” benimsetilmesi hedeflenmiştir.

Madde2-ÜYELİK BAŞVURUSU

DASEV İş Dünyası üyeleri  Medeni Kanun gereği medeni hakları kullanma hakkını haiz olmalıdır. Üyelerde aranacak şartlar ve istenecek belgeler:

a-T.C. vatandaşı olmak, (18) yaşını doldurmuş olmak,

b-Taksirle işlenen suçlar hariç, Türk Ceza Kanunu uyarınca Kamu haklarından yasaklı olmamak, Kabahatler Kanunu’na göre suç işlememiş olmak.

Türk Ceza Kanunu ve diğer kanunlarda suç teşkil eden fiillerden dolayı yargılanıp, ağır hapis veya ağır hapis  cezasına mahkum olup cezası kesinleşmiş olmamak(Hükmedilen hapis cezasının ertelenmesi veya açıklanmasının geri bırakılmış olması yada hapis cezasına seçenek yaptırımlara hükmedilmiş olması bu fıkranın uygulanmasını engellemez).

 c-DASEV İş Dünyası üyeleri,  Komite tarafından hazırlanan formata uygun olarak başvuru formu, vergi levhası, faaliyet belgesi, kişisel bilgi formu, iş tanımı bilgi formu, T.C. kimlik fotokopisi,  sabıka kaydı,  bir adet fotoğraf ile birlikte DASEV İş Dünyası Komitesine müracaatta bulunurlar. Komitenin uygun gördüğü başvurular DASEV Yönetim Kuruluna onay için sunulur. Üyeler arsından seçilen DASEV İş Dünyası Komite üyeleri,  DASEV Yönetim Kurulu kararını müteakip ilk  Mütevelli Heyet Toplantısında  onaya  sunulur.

Madde3- DASEV   İŞ DÜNYASI KOMİTESİ TEŞKİLİ VE ÇALIŞMA ESASLARI

DASEV  İş  Dünyası Komitesi(DASEV İş Dünyası Yönetim Kurulu), DASEV   İş Dünyası

Üyeleri arasından seçilen en az beş üye veya daha fazla  kişiden oluşur. Komite üyeleri Medeni Kanun gereği medeni hakları kullanma hakkını haiz olmalıdır.

Komite üyeleri kendi aralarından bir başkan, bir de başkan yardımcısı  ve bir muhasip üye seçerler. Yine üyeler arasından üç kişilik Üyelik Değerlendirme Kurulu seçilir. 

Vakıf Yönetim kurulu üyesi ve vakıf müdürünün toplantılara katılması ihtiyaridir.  Yönetim kurulu üyesinin bulunduğu toplantılarda, yönetim kurulu üyesi toplantılara başkanlık eder. Komite toplantıları başkan ve en az dört üyenin katılımı ile yapılır. Komite kararları toplantıya katılan üyelerin yarısından bir fazlasının oyu ile kabul edilir. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu taraf üstün sayılır.

Madde 4- KOMİTE TOPLANTILARI

DASEV  İş Dünyası Komitesi yılda en az beş defa, ihtiyaç halinde daha fazla olmak üzere toplanır. Toplantılarda bir toplantı başkanı ve seçilerek,  toplantılarda alınan kararlar bir tutanağa geçirilir. Toplantı karar tutanakları sıra numarası verilerek dosyalanır. İstendiğinde kararların birer sureti Vakıf Yönetimine verilir.  Toplantı usulü 2. maddede belirtilmiştir.

Her yılın Ocak ayında DASEV İş Dünyası üyeleri toplanarak kendi aralarından, DASEV  İş Dünyası Komitesi üyelerini seçer. DASEV İş Dünyası üyelerinin isimleri ve  Komite üyelerinin isimleri ile düzenlenen toplantı tutanaklarının birer sureti DASEV yönetim kuruluna en geç Ocak Ayının yirmisine kadar bildirilir. Geçen yılın yıllık faaliyet raporu ve gelecek  yılın yıllık iş programı hazırlanarak Vakıf Yönetim Kuruluna birlikte verilir.

Madde 5-KOMİTE FAALİYETLERİ

DASEV İş Dünyası  Komitesi, Vakfın amaçlarına uygun olarak sosyal faaliyetlerde bulunur. Etkinlikler düzenler,  seminerler  tertip ede, fuarlara katılır. Yapılacak etkinlikler en az onbeş gün evvel Vakıf Yönetim Kuruluna yazılı olarak bildirilir.

Madde 6- KOMİTE GELİRLERİ ve GİDERLERİ

DASEV İş Dünyası  Komitesi’nin  yapılan etkinliklerden elde edeceği bağış ve yardımlar, Vakıf

bünyesindeki DASEV   İş Dünyası  Komitesi  için açılan bir hesaba yatırılır. Gerektiğinde Vakıf Yönetim Kurulunun bilgisi dahilinde yapacağı sosyal yardım ve etkinliklerde kullanılır.

DASEV İş Dünyası üyelerinden toplanacak  asgari yıllık dört yüz TL bağış aidatı, DASEV bünyesinde açılacak banka hesabına yatırılır.  Bağış aidatı her yıl Komitenin teklifi ve DASEV Yönetim Kurulunun uygun görüşü ile Mütevelli Heyet onayına sunulur. Komite,  yapacağı etkinliklerin önemi ve gerekliliğine göre Vakıf Yönetim Kurulundan para talebinde bulunabilir.

Madde 7- DAYANAK

Bu yönetmelik  Vakıf senedinin 12/c ve 9/e maddeleri gereğince hazırlanmıştır.

Madde 8- YÜRÜRLÜKBu yönetmelik Vakıf Yönetim Kurulu kararı ve Mütevelli Heyet onayı ile yürürlük kazanır.