DASEV DARENDELİLER KÜLTÜR SAĞLIK VE EĞİTİM VAKFI

Seçim Yönetmeliği

Madde 1: AMAÇ

Bu yönetmelik, Mütevelli Heyet toplantılarında yapılacak seçimlerde uygulanacak usul ve esasları düzenler.

Madde 2: YÖNETİM KURULU VE DENETİM KURULU SEÇİMLERİ

Vakıf senedimizin 11. maddesi gereğince Vakıf yönetim kurulu, iki yıl için Mütevelli Heyet tarafından seçilen dokuz asil ve dokuz yedek üyeden oluşur. Yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğunun kurucular arasından seçilmesi zorunludur. Kurucular dışından seçilen asil ve yedek yönetim kurulu üye sayısı dördü geçemez.

Seçilen yönetim kurulu üyeleri arasında Vakıf senedi gereğince görev taksimi yapılır. Başkan ve ikinci başkan, başkan yardımcılarını ve muhasip üyeyi seçer.

Yönetim Kurulu asil üyeliğinden ayrılan üye yerine, sırasına göre yedek üyelerden göreve çağrılır.

Madde 3- YÖNETİM KURULU VE DENETİM KURULU SEÇİM ESASLARI

Mütevelli Heyet, Divan Heyetini “seçim kurulu” olarak görevlendirir.

Yönetim kurulu asil üyeleri, üst üste üç dönemden fazla görev alamaz. Yönetim kurulu asil üyeleri bir dönem ara verdikten sonra yeniden yönetim kurulu üyeliğine seçilebilirler.

Denetim Kurulu aday listesi, blok liste şeklinde üç asil ve üç yedek üye olarak iki yıl için Mütevelli Heyetin onayına sunulur. Denetim Kurulu üyeleri için dönem sınırlaması yoktur.

Yönetim kurulu üyeleri ile denetim kurulu üyeleri arasında üçüncü derece dahil kan ve sıhri kısımlık bağı olmamalıdır ( kendisin ve eşinin anne, baba, çocuk, büyükanne, büyükbaba, torun, amca, hala, dayı, teyze, kardeş, kardeş çocuğu).

Yönetim Kurulu asil ve yedek üye seçimlerinde blok liste ve/veya çarşaf liste ile girilebilir. Seçimli mütevelli heyet toplantısında divan heyeti, blok liste ve/veya çarşaf liste ile seçime gidilmesi hususunu oya sunar. Mütevelli heyetin vereceği karara göre seçim yöntemi belirlenir.

BLOK LİSTE VE ÇARŞAF LİSTE İLE SEÇİME GİDİLMESİ HALİNDE ADAYLARIN BELİRLENMESİ VE TUTANAĞA BAĞLANMASI VE SEÇİM YÖNTEMİ

Yönetim kurulu seçimlerinde, tek liste ile seçime gidildiğinde, Divan başkanı, oylama şeklinin açık veya gizli oyla olacağı hususunu Mütevelli Heyetin oyuna sunar. Alınan karara göre oylama yapılır. Toplantıda bulunanların yarıdan bir fazlası ile karar alınır.

Blok listenin yanında başka blok liste ve tek tek adaylar var ise, Divan Başkanı, blok listeler ve çarşaf listelerin de olacağını, seçimin gizli oy ve açık tasnif şeklinde yapılacağını oya sunar ve karara bağlar.

Liste oluşturamayan tek tek adaylar için önceden hazırlanmış dokuz asil ve dokuz yedek üyenin isminin yazılabileceği boş çarşaf liste de Divan tarafından hazır bulundurulur.

Divan Başkanı farklı renkte hazırlanmış blok listeleri ve tek tek aday olmak isteyen kişileri içeren çarşaf listelerin Divan’a verilmesini ister.Bunun için belli bir süre verilir. Bu sürenin bitiminde, blok listelerdeki adayları ve tek tek aday olanları Mütevelli Heyetin bilgisine sunar ve tutanağa bağlar.

Blok listelerde ve Çarşaf listelerde, Divan tarafından açıklanan aday listelerinde isimleri bulunan adaylar dışında isimlere yer verilmesi halinde verilen oylar geçersiz sayılır.

Oyların kullanımı sırasında, her seçmene sandık kurulu tarafından mühürlenmiş zarf ve mühürlü blok listeler ve boş çarşaf liste zarfla birlikte teslim edilir.

Seçmen oyunu, blok listelerden birini zarfa koyarak veya seçme hakkını blok listelerden biri ile kullanmak istemeyen seçmen, boş çarşaf listeye en fazla dokuz asil, dokuz yedek üye ismini elle yazarak oyunu kullanır. Dokuz asil ve dokuz yedek adaydan fazla isim yazılan çarşaf liste geçersiz sayılır.

Kapalı zarf içine birden fazla liste konulması ve blok listelerde imza,işaret, isim yazılması işaretli oy kabul edileceğinden geçersiz sayılacaktır. Blok listedeki bir ismin çizilmesi veya yanına başka bir ismin yazılması halinde oylar geçersiz kabul edilecektir.

Blok listeler ve çarşaf listelerde alınan oylar ayrı ayrı sayılır. Birleştirme tutanağına geçirilir. Birleştirme tutanağında, çarşaf listede yer alan adaylar, her hangi bir blok listenin aldığı oydan fazla oy alırsa, çarşaf listede en fazla oy alan aday, blok listede yukardan aşağıya doğru kaydırılarak listedeki sırasına göre tamamlanır.

Tasnif sonunda iki nüsha seçim tutanağı düzenlenerek Divan Heyeti tarafından imzalanır. Seçim sonucu, toplantı tutanağına kaydedilir.

Seçimli toplantılarda oy sandığı ve oy kabini hazır bulundurulur.

Madde 4- ONURSAL BAŞKAN, GENÇLİK KOLLARI KOMİTESİ, KADIN KOLLARI KOMİTESİ,YÜKSEK İSTİŞARE KURULU VE DİĞER KOMİTE SEÇİMLERİ

Onursal Başkan, Yüksek İstişare Kurulu, Gençlik Kolları Komitesi ve Kadın Kolları Komitesi ve diğer komite üyelerinin tespiti Yönetim Kurulu tarafından yapılır. Komitelerde görev almak isteyen kurucular kurulu üyeleri ve dışarıdan katılmak isteyen adaylar, her yılın ocak ayı içinde Yönetim Kuruluna başvuruda bulunur. Yönetim Kurulu başvuruları değerlendirir. Kabul edip etmemekte serbesttir.

Onursal başkan, Yüksek İstişare Kurulu Üyeleri ve diğer Komite üyelerinin yer aldığı Vakıf Organizasyon Şeması, Mütevelli Heyetin onayına sunulur. Mütevelli Heyetin onayı ile yürürlük kazanır.

Madde 5- DAYANAK

Bu yönetmelik Vakıf senedinin 12/c ve 9/e maddeleri gereğince hazırlanmıştır.

Madde 6- YÜRÜRLÜK

Bu yönetmelik Vakıf Yönetim Kurulu kararı ve Mütevelli Heyet onayı ile yürürlük kazanır.